Samenwerkingspartners

Samenwerkings- en ketenpartners

Hoeven Zyt Windt

Leveren van voorzieningen: verhuur locatie Landscheiding.

Parnassia

Informatie/advies/ondersteuning van cliënten inzake GGZ.

Woningbouwstichting Staedion

Verhuur woonzorgcomplex Mozartduin en aanleunwoningen Landscheiding, groepswoningen voor ouderen in Loosduinen.

Woningbouwstichting HaagWonen

Verhuur ouderenwoningen Alphons Diepenbrockhof.

Woningbouwstichting Rijswijk Wonen

Verhuur locatie Onderwatershof en seniorenwoningen Beukenheim.

WoonInvest

Verhuur Parkrust en Nieuwe Haven.

Medisch diensten centra Loudon, Waldeck en Vredenburgh

Informatie/advies/ondersteuning cliënt, leveren van voorzieningen: apotheek, fysiotherapie, huisarts.

Zorgnetwerk Loosduinen/Den Haag Transmuraal/Zorgscala

Bevorderen samenhang (keten-)zorgpartners, afstemming wonen-zorg-welzijn.

Philadelphia

Samenwerking thuiszorgteam regio Landscheiding ten behoeve van ouder wordende auditief beperkte cliënten van Philadelphia.

Novicare

 

Levert behandeldienst aan Onderwatershof 

MondzorgPlus

Levert mondzorg aan Onderwatershof, Landscheiding en Tabitha.

Triffier

Samenwerkingsverband m.b.t. veilige zorgrelaties. Triffier verzorgt de trainingen.

Plicare

Samenwerking van onafhankelijke wijkverpleegkundigen werkzaam in de niet-toewijsbare zorg op gebied van sociale en medische domein (segment 1).

Koninklijke Visio

 

Is sinds de ontwikkeling en realisatie van de dagbesteding voor ouderen met een visuele beperking in Scheveningen een belangrijke partner in de verdere realisatie van zorg- en dienstverlening voor deze doelgroep.

Vierkwart en Senos-overleg

Deelname aan Vierkwart en het Senos-overleg. Dit is een ouderenoverleg waaraan deelgemeente Scheveningen, woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties deelnemen.

 

Belangenorganisaties

Actiz

Cardia is lid van brancheorganisatie Actiz.

VWS: Waardigheid & Trots

Cardia neemt vanaf het najaar 2016 deel aan het kwaliteitsverbeterprogramma van VWS genaamd Waardigheid & Trots.

 

Vrijwilligersorganisaties

 

Stichting Present, Vrijwilligersacademie

Samenwerkingsverband m.b.t. het aanbieden, plaatsen en begeleiden van vrijwilligers.

Stichting Bejaardenhuisvesting Scheveningen

Biedt gewaardeerde steun door onder meer de financiering van de gastvrouwen in de Thuishaven en het ter beschikking stellen van de personenbus voor mindervaliden.

 

Cliënten en maatschappelijke organisaties

Algemene Nederlandse Ouderenbond,

Protestants Christelijke Ouderenbond,

Stichting Alzheimer, Landelijk Orgaan Cliëntenraden (LOC)

Informatie, advies en ondersteuning van cliënten.

PEP (participatie emancipatie professionals)

Bevorderen van sociale samenhang, informatie/ advies/ondersteuning van cliënt/ mantelzorgers/ vrijwilligers.

Planetree Nederland

Cardia is lid van deze organisatie die met zorginstellingen de best mogelijke mensgerichte zorg helpt realiseren.

Wijkgebonden welzijnsorganisaties, waaronder Stichting Xtra en Welzijn Rijswijk.

Bevorderen van sociale samenhang, informatie/advies/ondersteuning van cliënt.

Wijkgebonden scholen (VO Haaglanden, Stichting Lukas Onderwijs, ROC Mondriaan Onderwijsgroep, St. Paul College, Friese Poort, Albedacollege, lokale basisscholen).

Onderwijs en uitwisseling van studenten/stagiaires en projecten. Betrokken bij welzijnsactiviteiten intra- en extramuraal.

ID College

Samenwerking m.b.t. het opleiden van ons zorgpersoneel.

Haagse Hogeschool

 

Onderwijs en uitwisseling van studenten/stagiaires en projecten.

Leger des Heils

 

Bevorderen sociale samenhang en maatschappelijke hulpverlening.

Buurtsuper

Samen met ROC Mondriaan en YMCA Scheveningen werkt Stichting Duinrust aan de realisatie van de Buurtsupper. De Buurtsupper is een eetcafé en ontmoetingsplaats voor ouderen. Het wordt gerund door jongeren van het Mondriaan. Het doel is om de leerlingen klaar te stomen voor het werk binnen welzijn en zorg.

STEK

 

Voor Stad en Kerk, samenwerkingsprojecten met geestelijke verzorging Cardia .

Kerken

 

Iedere locatie onderhoudt contacten met lokale kerken t.b.v. kerkdiensten, diakonaat en pastoraat.

Relief

 

Christelijke vereniging van zorgaanbieders, Duinrust neemt deel aan dit overleg.

NVTZ

 

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn, lidmaadschap.

Alzheimercafe Scheveningen

Duinrust zit in de stuur- en werkgroep van Alzheimercafe Scheveningen samen met Respect, welzijn Scheveningen, Rudolf Steiner zorg en HWW. Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. Tevens levert Cardia de dagvoorzitter.

Geriatrisch netwerk Scheveningen

 

GNS is een netwerkorganisatie die, naast een actieve linkedingroep, ééns per jaar een symposium organiseert. Doelstelling van dit symposium is enerzijds kennisverspreiding, anderzijds netwerken.

Welzijn Scheveningen

Samenwerking. Welzijn Scheveningen organiseert op de locatie bijvoorbeeld ‘de ontmoeting’ en ‘de gezelschaps-middag’.

 

Zorgverzekeraars

Zorgkantoor CZ-Haaglanden

Cardia maakt afspraken met zorgkantoor CZ- Haaglanden over de hoogte van de jaarlijkse productie en de te hanteren tarieven zoals die zijn vastgesteld door de NZa.

Zorgkantoor DSW

Cardia heeft met zorgkantoor DSW gesproken over inkoop afspraken voor de regio Delft.

Zorgverzekeraars

Afspraken met betrekking tot wijkverpleging en  de medisch specialistische verzorging thuis.

 

Gemeenten

Gemeente Den Haag

Gemeente Rijswijk

Gemeente Zoetermeer

De gemeenten zijn een belangrijke partij als opdrachtgever voor de uitvoering van de WMO, waaronder huishoudelijke verzorging, maatschappelijk werk en de ontmoetingscentra. Tevens is met de gemeente gesproken over vastgoedontwikkeling en de wijkfunctie van de locaties.